Yon Efò Lokal Pou
Devlope Lagonav

Misyon Nou

Misyon Rasin Devlopman an se ranfòse kapasite lidè kominote yo ak ofisyèl eli lokalman sou zile La Gonâve pou yo pi byen ekipe pou jere pwòp devlopman yo ak amelyore kalite lavi nan zile a.

Objektif nou se ede lidè La Gonâve yo konveti zile a an yon sant devlopman ki dirije ak siksè grasa kominote a epi yon egzanp pou mond lan.

#DevlopmanSanDepandans

APRANN PLIS

La Gonave

La Gonave se pi gwo zile Ayiti (286.9 mi²). Li sitye nan lwès-nòdwès Pòtoprens, nan Gòlf Gonâve, e li fè pati Depatman Ouest Ayiti a. Se lakay apeprè 100,000 rezidan, ki se pi gwo popilasyon pase majorite nan teritwa ak nasyon yo nan Karayib la. Zile a ap fè fas ak gwo defi: yon gwo mank enfrastrikti, yon sektè prive fèb, ak yon mank atansyon nan men gouvènman nasyonal la, men li gen gwo potansyèl tou.

Kolektivman, Rasin Devlopman ak òganizasyon asosye ki baze nan Etazini Roots of Development gen plis pase trèzan (13 lane) eksperyans nan travay nan La Gonave.

Pou aprann plis sou La Gonave, gade videyo ki anba a oswa klike isit la.

Apwòch Nou nan Devlopman

Apwòch nou an egzije pou kominote yo chwazi, bati, jere, epi kenbe pwòp pwojè yo. Kominote yo dirije pwòp efò devlopman yo lè l sèvi avèk konesans lokal yo ak resous lokal yo. Nou sipòte pwosesis la lè nou bay rezo ak opòtinite pou ranfòse kapasite, konekte kominote yo ak patnè estratejik yo, ak envesti nan pwojè ki dirije grasa kominote.

RANFÒSE KAPASITE LOKAL

Rasin Devlopman bay lidè kominote yo ak ofisyèl eli lokalman yo avèk atelye fòmèl pou transmèt kapasite ak fòmasyon sou sijè tankou lidèchip, devlopman kominote, jesyon òganizasyonèl ak finansye, ak planifikasyon pwojè ak aplikasyon. Lidè sa nou travay avèk yo an kontak ak anpil egzanp lidèchip epi yo ede youn ak lòt rezoud pwoblèm epi jwenn resous ki nesesè yo. Nou bati rezo lidè yo epi nou ede fasilite kominikasyon ak kowòdinasyon ant yo.

LI PLIS

ENVESTI NAN PWOJÈ KOMINOTE

Rasin Devlopman bay lidè lokal yo ak ofisyèl eli yo resous finansye ak materyèl yo bezwen pou konplete pwojè ki dirije grasa kominote. Nou bay sipò teknik ak patnè kle pou ede lidè lokal yo realize divès inisyativ ki amelyore kalite lavi sou zile a. Pwojè sa yo enkli konstriksyon enstalasyon dlo pwòp ak nouvo kay, enstalasyon enèji solè ak sistèm ekleraj solè, ak ouvèti ti biznis ki kreye djòb epi ki pote revni nan kominote yo.

LI PLIS

Enpak La

Avèk sipò Rasin Devlopman, yon gwo rezo lidè kominote aktif òganize nan zile a. Avèk yon angajman kontinyèl pou ranfòse konpetans lidèchip yo ak pou ogmante kapasite yo, lidè sa yo ap pote sèvis debaz ak nouvo enfrastrikti nan kominote yo.

Kiyès Nou Ye

EKIP NOU AN

KÈK NAN PATNÈ NOU YO

SIPÒTE TRAVAY NOU

Sipòte efò nou yo avèk yon don.

FÈ DON
KENBE KONTAK

Vle rete a jou ak dènye aktivite nou yo?

KONEKTE SOU FACEBOOK