Enpak La

Yon Gwo Rezo Lidè nan La Gonâve

Rasin Devlopman konstwi yon rezo aktif ak lidè nou fè konfyans nan tout zile a k ap travay ansanm pou adrese bezwen La Gonâve yo. Rasin konnen epi travay avèk pifò nan ofisyèl eli sou zile yo a epi reyini lidè yo sou zile a ansanm regilyèman pou fè echanj lide epi jwenn solisyon pou pwoblèm y ap fè fas nan kominote yo a.

LIDÈ KOMINOTÈ                  OTORITE LOKAL

OFISYÈ ELI                          GWOUP FANM

SEKSYON KOMINAL

LIDÈ ANGAJE

REZIDAN KI ENPAKTE

Pi Fò Lidèchip ak Plis Kapasite Lokal

Atelye ak fòmasyon Rasin Devlopman ap ranfòse lidèchip epi kapasite jesyon lidè La Gonâve yo. Kapasite sa a ap pèmèt plis kominote vin òganize, yon pi bon konpreyansyon sou devlopman kominote, epi yon ogmantasyon nan kantite inisyativ devlopman k ap enplemante sou zile a.

DIRIJANS AK ANGAJMAN
SIVIK
DEVLOPMAN
DIRAB
KONSEPSYON PWOJÈ AK JESYON PWOJÈ
JESYON
FINANSYE

28+ Pwojè ki Dirije Grasa Kominote nan La Gonâve

Efò Rasin Devlopman sou La Gonâve mennen divès kantite pwojè ki demare sou zile a chak ane. Pwojè yo pa sèlman bay lidè yo yon opòtinite pou pratike ladrès lidèchip ak ladrès jesyon pwojè yo, men yo amelyore kalite lavi sou zile a dirèkteman.   

WOUT PAVAJ & LÒT ENFRASTRIKTI
ENÈJI SOLÈ &
EKLERAJ
DISTRIBISYON GRENN & JADEN KOMINOTÈ

NETWAYAJ FATRA &
RESIKLAJ

EVÈNMAN KOMINOTÈ: KILTIRÈL & SPÒ

SOULAJMAN IJANS & DISTRIBISYON ÈD

Nouvo Patenarya Pou Zile A

Rasin Devlopman ap pote nouvo patnè nan La Gonâve pou ede ogmante opòtinite ak divèsifye efò devlopman kap fèt sou zile a.

PADF

Fondasyon Devlopman Panameriken an te travay ak komin Anse-a-Galets pou devlope premye Plan Devlopman Kominal li (PDC).

The New School

The New School (Parsons School of Design) te travay ak biwo majistra e plizyè kominote sou zile a pou enstale sistèm ekleraj solè.

CLE Haiti

CLE Haiti te bay atelye ak fòmasyon, epi li te ede finanse divès inisyativ devlopman ki dirije grasa kominote a sou zile a.

ECSSA (4ocean)

ECSSA, ak patnè li 4ocean, etabli yon sant koleksyon plastik sou La Gonâve pou retire epi resikle dechè plastik.

Kapasite pou Prepare pou/Fè Fas ak Ijans yo

Avèk Rasin Devlopman ki baze nan La Gonâve ak gwo rezo lidè li a, òganizasyon an kapab mobilize byen vit resous lokal yo epi bay èd ijans.

COVID-19 sou La Gonâve

Nan 2020, Rasin Devlopman te ede anpeche koronavirus gaye sou zile a nan enstale 90 estasyon lave men epi distribye plis pase 2,000 mask ki kapab itilize plizye fwa.Rasin te ede finanse yon sant COVID-19 pou resevwa ak trete rezidan malad epi li te òganize pentire 9 penti miral pèmanan ki vize konfwonte stigma ki gen rapò ak viris la epi ankouraje bon pratik ijyèn.